ДЕКЛАРАЦИЯ – ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

 

Подписаният/та,................................................................... с  адрес за кореспонденция и доставка............................................................, мобилен номер:......................................., електронна поща за получаване на изявления в електронна форма:............................................................................. 

 

С НАСТОЯЩАТА

 

       1. Заявявам, че доброволно предоставям на „Боди Бюти“ ЕООД , ЕИК 160124103, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002, ул. Захари Стоянов № 9, давам съгласието си и възлагам мои лични данни да бъдат съхранявани и обработвани във връзка с предстоящ за сключване  договор за онлайн покупко-продажба на продукти между мен и дружеството с цел развитие на отношенията по договора- доставка на заказаните продукти и тяхното заплащане и във връзка с изискванията на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

        2. Запознат/а съм с правата си по чл. 34а от ЗЗЛД и с всички данни по чл. 19 от ЗЗЛД, с правата си по  Регламент (ЕС) 2016/679, както и с правата ми: на информация,  на корекция,  на „правото да бъдеш забравен“, на пренос на данни, на профилиране, на възражение, на ограничаване на обработването, на жалба, отразени изрично в изготвената политика на дружеството за защита на личните данни. 

        3. С оглед изброените по-горе цели възлагам и се съгласявам личните ми данни да бъдат разкривани на следните категории получатели: пощенски/ куриерски оператори, с оглед изпращане на пратки и заплащане на дължимата сума и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им и съответно извършеното плащане;             лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти,  и др.;            органи, институции и лица,  които изискват предоставянето на лични данни по силата на действащото законодателство; банки за обслужване на плащанията, извършени от мен; на лица, обработващи данните от свое име - компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите,  Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред; институции за събиране на вземания, държавни и/или общински органи.  

      4. Известно ми е, че във всеки един момент имам право на достъп до предоставените с настоящата лични данни, както и да ги коригирам. Запознат/а съм, че мога да осъществявам тези мои права по реда на чл. 28а – чл. 34а от ЗЗЛД, както  и на Регламент (ЕС) 2016/679.

      5. Известно ми е, че при оттегляне на съгласието ми, отношенията ми с „Боди Бюти“ ЕООД , ЕИК 160124103 ще следва да се прекратят, поради невъзможността на дружеството да изпълнява задълженията си.

       Настоящата подписвам осъзнато, информирано и с добра воля.

 

 

 

ДЕКЛАРАТОР: ____________________

                            (три имена и подпис)